MENU

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาพิกัดตรีผลา : ในวิชาเภสัชแผนไทยนั้นยังมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งลงไปอีกเราเรียกว่า”มหาพิกัด”
โดยเอาตัวยาหลายสิ่งมารวมกัน แต่น้ำหนักจะหนักสิ่งละไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพื่อแก้ในกองธาตุกำเริบ หย่อน พิการ
หรือใช้แก้โรคแทรก โรคตาม และอยู่ในขอบเขตน้ำหนักตัวยาที่กำหนดไว้ชัดเจน หนึ่งในนั้นคือ “มหาพิกัดตรีผลา”
ใช้แก้ในกองเสมหะสมุฏฐานซึ่งอาการของ Covid-19 แลอาการไข้หวัดทั้งปวงในวิชาการแพทย์แผนไทยนั้นถือเป็นอาการทาง
เสมหะสมุฏฐาน มหาพิกัดนี้มีส่วนประกอบของตัวยาสามชนิด และมีน้ำหนักของตัวยาไม่เท่ากันดังนี้
          – ลูกมะขามป้อม           12      ส่วน   แก้ในกองเสมหะสมุฏฐาน
          – ลูกสมอพิเพก             8        ส่วน   แก้ในกองปิตตะสมุฏฐาน
          – ลูกสมอไทย              4        ส่วน   แก้ในกองวาตะสมุฏฐาน
สมุนไพร ต้านไวรัส COVID-19 ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    รูปภาพกิจกรรม