ชั้น 2 อาคารกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000044-518-402 ต่อ 105เปิดเวลา 8:30 - 16:30 [วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ]

ติดต่อเรา